Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2015 – 2019 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.Інформаційні технології і засоби навчання2023
2.Економіка України1723
3.Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії1624
4.Економіка АПК1622
5.Молодий вчений1619
6.Інвестиції: практика та досвід1428
7.Вісник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя: Економiка1421
8.Економіка та держава1419
9.Ефективна економіка1417
10.Міжнародний науковий журнал Інтернаука1318
11.Фінансовий простір1318
12.Бізнес Інформ1217
13.ScienceRise1215
14.Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка1215
15.Вісник економіки транспорту і промисловості1215
16.Економічний вісник університету. Збірник наукових праць учених та аспірантів1215
17.Системи обробки інформації1213
18.Вісник Національного банку України1118
19.Демографія та соціальна економіка1116
20.Запорізький медичний журнал1116
21.Проблеми економіки1116
22.Траектория науки1115
23.Управління розвитком складних систем1115
24.Економічний форум1114
25.Технологічний аудит та резерви виробництва1114
26.Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство1113
27.Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право1113
28.Облік і фінанси1113
29.Економічний аналіз1112
30.Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка1112
31.Вісник НАН України1016
32.Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти.-Кіровоград1016
33.Форум права1016
34.Інноваційна економіка1015
35.Український вісник психоневрології1015
36.Спортивна наука України1014
37.Агросвіт1013
38.Вісник соціально-економічних досліджень1013
39.Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики1013
40.Економіст1013
41.Економічний вісник Національного технічного університету України Київський політехнічний інститут1013
42.Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія: Педагогіка та психологія1013
43.Теорія та практика державного управління1013
44.Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки1012
45.Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право1012
46.Український педагогічний журнал1012
47.Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка1011
48.Науковий часопис Національного педагогічного університету імені МП Драгоманова Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)1011
49.Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. Серія: Державне управління918
50.Science and Education916
51.Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки916
52.Ефективність державного управління916
53.Проблеми і перспективи економіки та управління916
54.Комп'ютер у школі та сім'ї915
55.Бібліотечний вісник913
56.Економічний вісник Донбасу913
57.Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку912
58.Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки912
59.Економіка і прогнозування912
60.Економіка: реалії часу912
61.Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Техніка та енергетика АПК912
62.Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України912
63.Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології912
64.Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві912
65.Економічний простір911
66.Науковий вісник НЛТУ України911
67.Проблеми законності911
68.Юридичний вісник. Повітряне і космічне право911
69.Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України910
70.Світ фінансів99
71.Інформаційні технології в освіті818
72.ФІЗИЧНА АКТИВНІСТЬ, ЗДОРОВ’Я І СПОРТ816
73.Фізична культура, спорт та здоров'я нації815
74.Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування814
75.Теорія і практика управління соціальними системами814
76.Державне управління: удосконалення та розвиток813
77.Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил813
78.Науковий журнал Інтернаука813
79.Аспекти публік-ного управління812
80.Наукові вісті НТУУ КПІ812
81.Сталий розвиток економіки812
82.Вісник Вінницького політехнічного інституту811
83.Вісник Київського національного торговельно-економічного університету811
84.Вісник економічної науки України/Вестник экономической науки Украины811
85.НЕПЕРЕРВНА ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА811
86.Право і суспільство811
87.Формирование рыночных отношений в Украине811
88.European Journal of Management Issues810
89.«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування810
90.Актуальні проблеми державного управління810
91.Актуальні проблеми психології810
92.Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах810
93.Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки810
94.Вісник Книжкової палати810
95.Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами810
96.Здоровье женщины810
97.Міжнародний науковий журнал Науковий огляд810
98.Наукові праці Вінницького національного технічного університету810
99.Причорноморські економічні студії810
100.Психологія і особистість810
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.